Wet en regelgeving

Huisregels

Huisregels van Het Numans-Dorps-huis

 1. Het algemeen toezicht berust bij het bestuur van de stichting Het Numans-Dorps-huis. De gebruikers nemen de door hen aangegeven aanwijzingen in acht. Dit algemeen toezicht ontheft de gebruikers niet van de plicht zelf toezicht uit te oefenen op medegebruikers en het publiek. Van de gebruikers wordt correct gedrag verwacht. Alle aanwijzingen, gegeven door het bestuur, dienen onverwijld te worden opgevolgd.

 2. Het is de bezoeker niet toegestaan ruimten te betreden die in gebruik zijn bij andere gebruikers(groepen) of die door andere groepen zijn gehuurd.

 3. In het gehele dorpshuis geldt een rookverbod.

 4. Huisdieren zijn niet toegestaan.

 5. Apparatuur van het Numans-Dorps-huis mag met toestemming van het bestuur gebruikt worden.

 6. Door de huurder aangerichte schade wordt bij de huurder in rekening gebracht.

 7. Het bestuur is niet aansprakelijk voor beschadiging of ontvreemding van persoonlijke eigendommen of van eigendommen van gebruiker/ bezoeker.

 8. Het zelf meenemen van etenswaren of dranken is niet toegestaan.

 9. De regels gesteld bij of namens de Drank- en Horecawetgeving zullen worden nageleefd en gehandhaafd.

 10. Bij verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid, ook door het gebruik van alcoholhoudende drank, zal er geen alcoholhoudende drank (meer) worden verstrekt. Personen die in kennelijke staat van dronkenschap verkeren, zal geen alcoholhoudende drank meer worden verstrekt en zij zullen direct uit het pand worden verwijderd.

 11. Het bezit, gebruik of verhandelen van drugs en/of hallucinerende middelen is verboden. Bij constatering hiervan zijn wij verplicht de politie in te schakelen.

 12. Personen die agressief, discriminerend en/of aanstootgevend gedrag vertonen, zullen hierop door een verantwoordelijke worden aangesproken. Bij herhaling van genoemd gedrag, zal verwijdering uit het pand volgen.

 13. Het veroorzaken van geluidsoverlast in het gebouw of bij het verlaten van het gebouw dient te worden voorkomen. Houd rekening met de omwonenden.

 14. De verwarming-, licht- en geluidsinstallatie mogen alleen bediend worden door de beheerder. Bij voorstellingen kan in overleg met de beheerder overeengekomen worden dat bediening van de installatie door de huurder zelf zal worden geregeld. Klachten met betrekking tot deze installaties moeten direct aan de beheerder worden gemeld.

 15. Gebruikers worden geacht de gebruikte ruimten in goede orde te gebruiken en schoon en netjes achter te laten. Geregelde schoonmaak van gezamenlijke ruimten als zalen, toiletten en foyer wordt centraal geregeld. Er zal periodiek een beroep op vrijwilligers moeten worden gedaan voor een ‘grote schoonmaak’.

 16. Het gebouw is toegankelijk met een beperkt aantal geregistreerde sleutels. Indien noodzakelijk ontvangt een medewerker of vrijwilliger er één, en tekent daarvoor. Verlies van een dergelijke kostbare sleutel, die alleen via bestelling en hernieuwde registratie te vervangen is, zal vergoed moeten worden door de verliezer.

 17. De huisregels maken deel uit van de overeenkomst die een gebruiker met Het Numans-Dorps-huis aangaat. Het niet naleven van de huisregels kan leiden tot de opschorting of de beëindiging van de overeenkomst.

 18. Een persoon die de huisregels herhaaldelijk niet naleeft kan voor een bepaalde termijn door het bestuur de toegang tot het dorpshuis worden ontzegd.

 19. Geschillen over de uitleg of toepassing van deze regels worden voorgelegd aan het bestuur van Het Numans-Dorps-huis.

 20. In geval van tegenstrijdige belangen beslist het bestuur.

 21. Vertrouwenspersoon:

Agnes Jansen is de vertrouwenspersoon bij stichting Het Numans-Dorps-huis.

Je kunt bij haar terecht als je bijvoorbeeld met iemand wilt praten over ongewenst gedrag wat je hebt gezien of ervaren. Denk dan bijvoorbeeld aan ongewenste intimiteiten, maar ook aan ongepaste taal, fysiek of mentaal geweld, machtsmisbruik of pesten. Meld het  ook als je het gevoel hebt dat er iets ‘niet pluis’ is of is er iets anders waar je de vinger niet op kunt leggen maar wel even vertrouwelijk over wilt praten? De vertrouwenspersoon is er voor je.

Je kunt contact opnemen met Agnes voor concrete en acute gevallen, maar ook om te praten over preventieve maatregelen op het gebied van omgangsvormen, voorlichting en kennisdeling.

Contactgegevens Agnes: agja@telfort.nl

Andere wet en regelgeving:

Wanneer u vragen heeft kunt u mailen naar numansdorpshuis@gmail.com 

of via de contactpagina contact met ons opnemen.