Privacy statement

 

1 Algemeen

Het Numans-Dorps-huis verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag
duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking
van persoonsgegevens door Het Numans-Dorps-huis.

2 Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres en leeftijd.
Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kunnen worden spreken we over
persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw adres of e-mailadres, maar bijvoorbeeld ook uw voornaam
samen met uw geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben moeten
ze daar zorgvuldig mee omgaan. Foto’s en video’s worden in dit kader ook gezien als persoonsgegevens.

3 Verwerkt Het Numans-Dorps-huis persoonsgegevens?

Ja. Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie
hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dit zijn in ons geval de volgende gegevensgroepen:
1. Bestuursleden van Het Numans-Dorps-huis (NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en bestuursfunctie);
2. Contactpersonen van partijen met wie wij samenwerken zoals andere organisaties, relaties, gemeentelijke/provinciale instanties
etc. (organisatie, naam, e-mailadres en telefoonnummer); 
3. Vrijwillige deelnemers aan de activiteiten van Het Numans-Dorps-huis (naam, e-mailadres en telefoonnummer);
4. Personeelsgegevens vallen onder de Arbowet.

4 Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

De stichting is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens.
Afhankelijk van de gegevensgroepen is hiervoor een systeembeheerder aangesteld.
1. Deze gegevens worden beheerd door de systeembeheerder van Het Numans-Dorps-huis. Het betreft hier een digitale
administratie op een met een wachtwoord (alleen bekend bij de systeembeheerder) beveiligde computer met adequate
virusbescherming;
2. Systeembeheerder: De systeembeheerder beheert persoonsgegevens van medewerkers, gebruikers, leveranciers, bestuursleden.
Deze gegevens staan op een beveiligde computer met wachtwoord en adequate virusbescherming. Bij de verwerking van deze
persoonsgegevens is de beheerder gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

5 Waarvoor verwerkt Het Numans- Dorps-huis deze gegevens?

De persoonsgegevens die Het Numans-Dorps-huis verwerkt, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:
1. Bestuursleden: Deze gegevens worden vastgelegd vanuit wet- en regelgeving, om vast te kunnen stellen wie beslissingsbevoegd
is en wie waarvoor aangesproken kan worden;
2. Contactpersonen: Deze gegevens worden vastgelegd om in contact te kunnen treden in het kader van samenwerking.
3. Vrijwilligers: Deze gegevens worden vastgelegd om vrijwilligers in te kunnen schakelen voor het uitvoeren van diverse
activiteiten;
4. Gebruikers: Deze gegevens worden vastgelegd voor facturering en om contact op te kunnen nemen wanneer nodig.

6 Verwerkt Het Numans-Dorps-huis ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, religie, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Het Numans-Dorps-huis verwerkt deze gegevens niet.

7 Hoe gaat Het Numans-Dorps-huis met mijn persoonsgegevens om?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig en niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de stichting of het doel
waarvoor zij dienen. Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld zonder uw toestemming. Als een mail verstuurd wordt naar
meerdere personen, worden de e-mailadressen in de BCC geplaatst.

8 Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?

Afhankelijk van de gegevensgroepen is hiervoor een andere gemachtigde aangesteld:
1. Bestuursleden: Deze gegevens kunnen worden ingezien door het dagelijks bestuur van Het Numans-Dorps-huis;
2. Contactpersonen: Deze gegevens kunnen worden ingezien door het dagelijks bestuur van Het Numans-Dorps-huis;
3. Vrijwilligers: Deze gegevens kunnen worden ingezien door het dagelijks bestuur van Het Numans-Dorps-huis en worden alleen op
verzoek beschikbaar gesteld aan bestuursleden die belast zijn met de uitvoering van activiteiten waarvoor de betreffende vrijwilliger(s) word(t)(en) ingezet. Alleen de gegevens welke op dat moment noodzakelijk zijn worden verstrekt aan de betreffende bestuursleden. De bestuursleden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van deze gegevens te respecteren;
4. Systeembeheerder: De persoonsgegevens van de beheerder(s) kan/kunnen worden ingezien door de systeembeheerder van Het
Numans-Dorps-huis.

9 Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

Zie hiervoor punt 7.

10 Welke regels gelden bij de verwerking van persoons-gegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Het Numans-Dorps-huis gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

11 Kan ik zien welke gegevens Het Numans-Dorps-huis van mij verwerkt?

U kunt een verzoek indienen bij de secretaris of penningmeester van Het Numans-Dorps-huis om deze gegevens in te zien. De secretaris en de penningmeester zijn bereikbaar via numansdorpshuis@gmail.com 

12 Waar kan ik terecht met een vraag, klacht of een verzoek tot correctie of wissen van gegevens?

Voor bovengenoemde zaken kunt u zich richten tot het bestuur van Het Numans-Dorps-huis, via numansdorpshuis@gmail.com. Het bestuur zal deze verzoeken behandelen zoals is beschreven in de geldende wet- en regelgeving. Mocht uw vraag, klacht of verzoek niet naar wens zijn afgehandeld, dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

13 Wijzigingen

Het Numans-Dorps-huis behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het verdient aanbeveling om
het privacy statement op te vragen bij de secretaris of op de website van Het Numans-Dorps-huis te lezen, zodat u van de wijzigingen
op de hoogte bent. U kunt dit privacy statement zelf opslaan of raadplegen vanuit de website.